Historie

Hrad Věžka

Počátky osídlení krajiny, kde se nachází dnešní obec Druztová, jsou odhadovány na několik tisíc let nazpět, historické události začaly být zaznamenávány ale až ve XIV. století. Za vlády krále Václava II., někdy kolem roku 1300, Ratmír z Chrástu vybudoval dobře chráněný hrad s nápadnou věží, po které hrad dostal jméno Věžka. O vesnici v podhradí se poprvé píše roku 1351 v souvislosti se stavbou místního kostela sv. Máří Magdalény, který dal postavit pán Racek ze Švamberka. Synové Racka vyměnili r. 1377 Věžku za vesnici Stupno a novým majitelem se stal Otík z Chrástu, po něm pak jeho syn Petr z Chrástu, řečený Prase. Ten byl u krále zapsán dobře – Václav IV. mu v roce 1415 za služby daroval tvrz Třemošnou, Zikmund mu věnoval Nynice. Za éry husitství přešel Petr na víru „pod obojí“, a proto Plzeňané zaútočili na hrad. V roce 1422 Zikmund Petrovi odebral Chrást i Věžku a daroval ji městu Plzni, Petr si ale na hrad dělal stále nárok a nakonec se mu ho podařilo získat zpět. Roku 1434 hrad postoupil Přibíkovi z Klenové. V roce 1478 hrad oblehlo spojené vojsko Plzeňských a Maďarů Matyáše Korvína a definitivně jej zničilo. Postupem času zřícenina zanikla téměř celá, návrší zpustlo a zarostlo křovím a stromy.

V roce 1962 přišel do Druztové akademický malíř Václav Uchytil, který doplnil a upřesnil dějiny hradu. Společně s dětmi z historického kroužku z Druztové začal čistit celé návrší a vybudoval přístupovou cestu. V dalším roce bylo zjištěno, že stavitelem hradu byl asi cizinec. Je to jediný hrad u nás, který nemá zvěnčí ani jeden roh, půdorys má tvar pecky. Několik metrů pod ústím potoka bývala na řece přehrada (pravděpodobně první v Čechách!), pomocí které bylo možné zvýšit hladinu, odvádět vodu do míst nynějšího rybníka a tím chránit hrad před nepřáteli. Potápěči zjistili, že přehrada je 73m dlouhá. U pravého břehu řeky Berounky je porušena – to asi udělali vojáci Václava IV. při obléhání. Z hradu na ně stříleli – byla zde nalezena koule 15 kg těžká. U pravého břehu byl na předpokládaném místě nalezen převoznický kámen s vytesanou kotvou, který je starý asi 600 let. Na hradu nalezeno velké množství střepů, kachlů, dlaždic a jiných pozůstatků z oné doby. Vše bylo odborně restaurováno a pečlivě uloženo v muzeu.


-------------------------------------------- ------------------------------------

Kostel sv. Maří Magdaleny

Se svolením arcibiskupa dal postavit roku 1351 Racek ze Švamberka kostel, který byl původně gotický. Až do této doby navštěvovali věřící kostel v Dýšině, ale časté povodně jim bránily v cestě přes řeku. Prvním duchovním v novém kostele byl až do roku 1360 farář Jan, pod jehož správu byly přiděleny mimo hrad i Druztová a Dolany. V blízkosti kostela stála fara a dřevěné domky obyvatel vesnice. V období husitských válek byl kostel pobořen a fara zanikla, kostel byl opraven později. Klenba presbytáře pochází z r. 1632. Kostel byl v r. 1699 rozšířen, presbytář byl sklenut valenou klenbou, loď kryta dřevěným kazetovým stropem a kruchta opatřena masivními pilíři. Hlavní oltář je pseudogotický z r. 1906, po pravé straně je oltář sv. Martina ze 2. pol. 17. století. Kazatelna je raně barokní s boltcovým ornamentem a přemalovanými obrazy Krista a apoštolů. Kamenná křtitelnice s železným víkem pochází z doby kolem r. 1800. Varhany jsou z roku 1912. Šindelová střecha věže byla opravena roku 1995 a střecha kostela roku 2000. Ve věži byly původně 3 zvony, ale v září 1916 byly dva menší rekvírovány pro válečné účely a byl ponechán jen největší s českým nápisem: „Dal ulít Ondřej Červenka z Plzně.“ Tento zvon byl zhotoven v Norimberku r. 1640. V roce 1701 byl kostel povýšen na farní a purkmistr a rada města Plzně zřídili v Druztové samostatnou faru.

Pravděpodobně roku 1801 byly u vchodu do kostela vysazeny 2 lípy, ale protože svými kořeny narušovaly stavbu a ulomená větev poškodila střechu, byly obcí v roce 2000 poraženy a téhož roku vysazeny 2 nové mladé lípy, ale již ve větší vzdálenosti od kostela. Kostel v Druztové byl také v posledním desetiletí třikrát vykraden.


----------------------------------- ---------------------------------------------

Fara a kaple sv. Jana Nepomuckého

Původní fara, která stála hned vedle kostela, byla během husitských válek zničena. Jak šla staletí, domky vesničanů byly postupně budovány dál a dál od kostela. Proto byla nová fara, postavená v roce 1701 ve vsi, tak nezvykle vzdálena od svatostánku. Mezi oběma stavbami byla v tomtéž roce vysázena lipová alej, která dodnes tvoří spojnici obou církevních budov a je krásnou přírodní dominantou obce. Vše se odehrálo v době 350. výročí založení kostela.

Kostel byl ale v zimních měsících těžko přístupný, a tak bylo rozhodnuto postavit v těsné blízkosti fary kapli sv. Jana Nepomuckého. Základní kámen posvětil farář Josef Václav Hrdý a společně s plzeňským primátorem a doktorem lékařství Petrem Heltferem z Heltfentrelu ho vložili 27. dubna 1745 do základů. Kaple byla dokončena za neuvěřitelně krátkou dobu a 9. listopadu téhož roku vysvěcena. Byla postavena podle plánů stavitele plaského kláštera Ondřeje Kondela a její stavba trvala pouhých 196 dnů.

Kaple je barokní, šestiboká, členěná v nárožích lizénami. Nad vstupním portálem je socha sv. Jana Nepomuckého z pol. 18. století, vnitřek sklenut kopulí na lunetách. Nad vchodem je dřevěná kruchta z roku 1856. Hlavní oltáře je portálový, sloupový, s nástavcem z doby kolem poloviny 18. století. Obrazy sv. Jana Nepomuckého jsou umístěny v nástavci. sochy zosobňují sv. Petra a Pavla. Za zmínku stojí i boční oltář sv. Martina s obrazem světce od J. Herzoga z r. 1881 a barokní obrazy Panny Marie a Snímání z kříže z 18. století. Ve věži byly dva zvony, v září 1916 zde byl ponechán pouze jeden. V roce 1924 byl zavěšen nový zvon. Ten byl ale v roce 1942 odevzdán pro potřeby německé armády.

V kapli se v zimním období dodnes konají mše. V roce 1968 byla opravena střecha, nová asanační omítka a natření fasády bylo provedeno v roce 1994.

Ale vraťme se k faře. Posledním farářem zde byl 40 let Karel Stibral, který zemřel v roce 1957 a od té doby je fara prázdná a chátrá. O záchranu se snažila nadace „Svatý Jan“, poté byla fara majetkem plzeňské charity. V současné době je fara nově rekonstruována a sídlí zde obecní úřad, pošta, knihovna a kadeřnictví.


-------------------------------- ---- --------------------------------------------

Druztovská škola

Marie Terezie vydala v roce 1774 školský patent, podle kterého byly při farních kostelích zřizovány triviální školy pro děti od 6 do 12 let. Od roku 1786 byl školní rok stanoven od 1. září do 15. července. První úřední záznam o druztovské škole je z roku 1818, docházely sem děti i z okolních vesnic. Byla celá dřevěná, krytá došky a měla číslo popisné 18. Stála na místě, kde jsou dnes vrata na hřbitov. Ve škole byla jedna třída a byt učitele.

Počet dětí se však neustále zvyšoval a stará škola již nestačila, proto byla postavena a roku 1857 otevřena nová budova. V roce 1860 byla zřízena druhá třída. V roce 1881 byla škola opravena a u budovy zřízena štěpná zahrádka. Dne 1. března 1885 byla ve škole otevřena třetí třída. V roce 1890 byla otevřena již 4. třída a dětí stále přibývalo, a tak musela škola být 1893 rozšířena na pětitřídní. Ve školním roce 1897/98 se v budově učilo 428 dětí.

Původní dřevěná škola byla v roce 1858 prodána v dražbě a v květnu 1896 shořela, aniž by někdo hasil.

I po „odškolení“ několika okolních vesnic byla škola přeplněná, až konečně v roce 1936 byla ve Zruči otevřena nová škola.

Škola v Druztové měla také své temné období, které začalo v lednu 1945. Musela být vyklizena a připravena pro ubytování přesídlenců, děti z Druztové se nadále musely učit v místním hostinci.

Od roku 1957 do roku 1972 byla ve škole provedena výměna oken, dveří, fasáda nahrazena břízolitovou omítkou, instalováno ústřední topení a zaveden vodovod. V roce 1977 bylo vyučování v druztovské škole ukončeno. Zůstala zde pouze mateřská škola.


-------------------------------------------- ------------------------------------

Fotbal v Druztové

Vznik druztovské kopané je spojen s rokem 1939. Tehdy v hostinci proběhla přípravná schůze nastávajícího sportovního klubu SK Druztová, zpočátku koncipovaného jako odbočka SK B. Hora. Hřiště bylo dokončeno v dubnu 1941. Po únoru 1948 došlo k sjednocení tělovýchovných organizací také v Druztové. V létě 1949 bylo sehráno vítězné utkání se slavnou LTC Praha za přihlížení 1500 diváků.

U hřiště byla v roce 1969 otevřena restaurace Apollo. O rok později postoupilo mužstvo do I. třídy, v krajských soutěžích působilo 22 let. V roce 1971 bylo založeno B mužstvo. Od roku 1985 zde působí také mužstvo bývalých hráčů. Zásluhou obecního úřadu byl na hřišti vybudován travnatý povrch, na kterém se poprvé hrálo v roce 1998. V roce 2001 se A mužstvu podařilo postoupit do krajské soutěže I. třídy.

V TJ Sokol je kromě oddílu kopané se svým 151 členem také odbor Asociace sportu pro všechny, ve kterém aktivně pracují členky organizace. Pravidelně se scházejí v tělocvičně, v létě vyrážejí na cyklistické výlety, věnují se i dětem a mládeži. Nyní Asociace sportu pro všechny čítá 111 členů.


-------------------------------------- ------ ------------------------------------

Historické milníky

1300 - postaven hrad Věžka Ratmírem z Chrástu

1351 - postaven kostel sv. Maří Magdaleny, první písemná zmínka o Druztové

1377 - nový majitel Věžky - Otík z Chrástu

1405 - 1406 - obléhání hradu vojskem krále Václava IV.

1434 - majitelem hradu Přibík z Klenové

1478 - poboření hradu spojeným vojskem Plzeňských a Maďarů

1503 - majitelem panství Albrech Kolovrat

1517 - prodej Druztové městu Plzni

1567 - založen rybník Drahotín

1640 - v Norimberku odlit zvon pro kostel

1701 - kostel povýšen na farní, postavena fara a vysázena lipová alej

1745 - postavena kaple sv. Jana Nepomuckého

1780 - vybudován rybník na návsi

1818 - první úřední záznam o škole v Druztové

1846 - vykáceny lípy od „Průhonu“ ke hřbitovu

1851 - postavena hájovna (č. 41)

1857 - postavena nová škola

1870 - v Druztové žilo 331 obyvatel ve 41 domech

1893 - založen první spolek v Druztové - Občanská beseda

1896 - shořela stará škola, v Druztové se narodil akademický malíř Martin Salcman - absolvent pražské AVU a pozdější profesor na Pedagogické fakultě UK

1901 - konala se poutní slavnost

1907 - u školy byla vykopána studna, založen Spolek divadelních ochotníků

1910 - otevřena pošta v č. 64

1912 - založena Dělnická tělocvičná jednota (DTJ)

1914 - 1918 - ve světové válce padlo 23 vojáků z obce

1917 - při výbuchu v bolevecké muničce zahynulo 10 druztovských občanů

1921 - obětem světové války byl postaven pomník, založen Hasičský sbor

1922 - byla otevřena obecní knihovna

1924 - název obce se změnil z Druzdová na Druztová

1925 - začala se psát kronika obce

1927 - založen Klub dělnických cyklistů

1930 - zřízena autobusová linka Plzeň - Dolany

1932 - do obce zaveden elektrický proud

1934 - založen Sokol Druztová

1936 - hlemýždí závody přes rybník

1938 - zřízena první telefonní stanice, Druztová měla 794 obyvatel

1939 - založen SK Druztová - počátek fotbalu v obci

1945 - ustavující schůze KSČ v Druztové

1946 - zasazena Lípa svobody a osazen pamětní kámen, zahájila činnost mateřská škola

1947 - založeno Zemědělské strojní družstvo

1948 - sjednocení DTJ, SK, TJ Sokol a Klubu dělnických cyklistů

1952 - založení JZD v Druztové, v Háji byli vypuštěni první mufloni

1954 - vybudován rybník „Pod Harantem“

1955 - vybudován rybník „Pod Hradem“

1956 - založena odbočka Jednoty zahrádkářů v Druztové

1957 - oprava školy, zemřel poslední druztovský farář Karel Stibral

1961 - postavena nová budova MNV

1966 - otevřen kulturní dům

1969 - uzavřen hostinec na návsi, otevřen kiosek Apollo

1974 - otevřena samoobsluha

1977 - otevřena hasičská zbrojnice, zrušena škola v Druztové

1980 - napuštěn upravený rybník na návsi

1989 - založeno Občanské fórum v Druztové

1990 - první letadlo v Druztové - základ sbírky pana Tarantíka

1991 - kulturní dům a hostinec na návsi vráceny původním majitelům, zavedeny popelnice

1992 - vrácení rybníků do majetku obce, založen Rybářský svaz, začátek vydávání časopisu Věžka

1995 - dosázení lip v aleji ke hřbitovu

1996 - zavádění bytových telefonních stanic, v čistírně odpadních vod zahájen zkušební provoz

1998 - otevřeno travnaté hřiště, napuštěny nové rybníky „Haltýř“ a „Skřivanov“, příprava plynofikace obce, hasiči ukončili činnost, oprava omítky školy a nátěr barvou

1999 - obnova porostů na návsi

2000 - úprava plochy u Apolla, naštukování a natření omítky restaurace, výsadba javorů v „Brance“, obnovení tradice „hlemýždích závodů“ přes rybník, obci uděleno právo užívání obecních symbolů, udělen dekret práva užívání znaku a praporu obce

2001 - obec získala do svého majetku pole a lesy, zahájena výstavba plynofikace obce, provedena oprava stodoly, oslava 650. výročí obce

2002 - dokončena plynofikace; obnoveno volejbalové hřiště; vysázeny stromy; povodeň poškodila hráz rybníka pod hradem; fara přešla do vlastnictví obce; zřízeny webové stránky obce

2003 - MŠ se stala příspěvková organizace; pořádány "Hlemýždí závody"; vznikla Naučná stezka "Po stopách Františka Molocha" s 11 informačními tabulemi; odstoupil starosta obce

2004 - do funkce byl uveden nový starosta obce; zateplena a plynofikována farní stodola a opravena střecha kostela

2005 - na obci zřízen bezdrátový internet pro širokou veřejnost (zdarma); v 1. patře MŠ a v restauraci Apollo instalována plastová okna

2006 - začala rekonstrukce stodoly - vyměněna střecha; u restaurace Apollo postavena pergola - zastřešení pro letní posezení a zábavy; proběhla obnova zeleně na návsi; umístěny informační značky - směrovky ke kulturním památkám; stodola fary dostala sociální zařízení a MŠ plastová okna v přízemí a novou podlahu v tělocvičně

2007 - márnice byla bezplatně převedena do vlastnictví obce; otevřel se Sportbar "U Švajcky"; uschla Lípa svobody; SDH (sdružení dobrovolných hasičů) obnovilo svoji činnost; fara byla rekonstruována pro účely obecního úřadu, knihovny, pošty a kadeřnictví

2008 - na zrekonstuovanou faru se přestěhoval obecní úřad, pošta, knihovna a kadeřnictví a byla zde slavnostně odhalena pamětní deska J.Jílkovi, pilotu RAF; budova bývalého obecního úřadu byla přestavěna na bytový dům; proveden vrt u fotbalového hřiště------------------------------------ ---- ----------------------------------------

Současnost

Katastr obce Druztová se rozkládá na ploše 502 ha, z toho výměra lesů činí 220 ha. Zastoupení vodní plochy tvoří řeka Berounka a pět rybníků, z toho čtyři v majetku obce. Žije zde 631 obyvatel ve 257 domech. Malebnost obce podtrhuje krásná okolní příroda. Polesím Háj s chráněnou přírodní rezervací Malochova skalka s výskytem vzácné květeny, které je součástí přírodního parku Horní Berounka, prochází žlutě značená turistická trasa, využívaná jako cyklostezka. V obci je vybudován sportovní areál s travnatým fotbalovým hřištěm a přilehlým dětským hřištěm. V tomto krásném přírodním prostředí se nachází restaurace APOLLO s přilehlými prostorami určenými k pořádání společenských akcí. Střed obce tvoří rybník s nově upravenou návsí a prameništěm „Olší”.

V roce 1997 byla uvedena do provozu ČOV s napojením 85 % místních nemovitostí na vybudovanou kanalizaci, v jejíž stavbě se dále pokračuje. Obec má zpracovanou studii zástavby včetně vyčleněného území průmyslové zóny.
Od roku 1992 je pravidelně čtyřikrát v roce vydáván obecní zpravodaj “Věžka”. Od 1.ledna 2002 je obec zařazena v integrovaném dopravním systému Plzeňska tzv. vnější „Z” zóně. Dominantou obce je lipová alej, jejíž původní stromy byly vysazeny v roce 1701. Dnes ji tvoří 97 stromů lip ošetřených v roce 2001 zdravotně výchovným řezem.
V obci vyvíjí svoji činnost Tělovýchovná jednota Sokol Druztová se 262 členy, již tvoří oddíl kopané a asociace sportu pro všechny. Oddíl kopané reprezentuje mužstvo žáků a dvě mužstva dospělých, která se pravidelně zúčastňují mistrovských soutěží a mužstvo bývalých hráčů - “stará garda”, které se zúčastňuje přátelských a turnajových zápasů.  Dále Myslivecká společnost Zruč - Druztová sdružuje 15 členů z Druztové. Místní sdružení rybářů má 30 členů, podílelo se na výstavbě rybníka a nyní na údržbě a opravách všech čtyř rybníků v majetku obce. Místní knihovna v roce 2008 čítá 5 637 knih a registruje 147 čtenářů. V roce 2000 bylo předsedou poslanecké sněmovny uděleno obci právo užívání obecních symbolů znaku a praporu obce. V čele obecního úřadu je starosta obce Ing. Roman Kohout, místostarostka obce Ing. Lucie Moravcová a dalších sedm členů obecního zastupitelstva. Pamětní knihu obce vede kronikář Ing. Jiří Folk.
K 1.1.2009 měla Druztová 688 obyvatel.

Vzhledem k blízkosti a snadné dostupnosti města Plzně není v obci mnoho pracovních příležitostí, ale řada zdejších obyvatel našla uplatnění zejména v oblasti služeb v místních provozovnách, např. v prodejně potravin, pohostinství, provozovně kadeřnictví, čistírně peří a šití přikrývek, autodopravě, místní stavební firmě, drobné kovovýrobě a kovářství, poště, mateřské škole, provozovně pedikúry a masáže a zahradnictví.

Pro svou polohu, celkový vzhled a upravenost se obec Druztová těší velké oblibě nejen stálých obyvatel, ale i rekreantů a náhodných návštěvníků.

Další informace